Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia -  „UAB: Dezvoltare de competențe și infrastructură pentru transformare digitală”
 
 „UAB: Dezvoltare de competențe și infrastructură pentru transformare digitală”
Activităţi

Activitate: A1. ACHIZIŢII DE HARDWARE, SOFTWARE, SERVICII DE TRANSFORMARE DIGITALĂ

 

Scopul acestei activităţi este derularea tuturor achiziţiilor ce se referă la infrastructura digitală ce va fi achiziţionată în acest proiect (hardware şi software), incluzând serviciile aferente acestor achiziţii ce vor trebui asigurate de către ofertanţi, corespunzând conform ghidului prezentei cereri de finanţare tipului major de investiţii „3.2.A. Investiţii în infrastructura digitală a universităţilor (modernizarea laboratoarelor, computing centers, noduri/ centre/ hub-uri de inovare şi de lansare/ găzduire a unor start-up-uri etc.)”. Această activitate vizează atingerea obiectivelor specifice OS1, OS2, OS3 şi OS4, şi anume:

A. Astfel, conform OS1, este vizată achiziţia echipamentelor şi software-ului pentru a dota 16 laboratoare, 1 bibliotecă digitală şi 1 studio media cu tehnologie digitală modernă (hardware şi software aferent) prin achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învăţare şi de realizare a pregătirii practice. Este vizată achiziţia atât a echipamentelor, software-ului, cât şi serviciile de montaj/instalare a echipamentelor şi instalare a software-ului astfel încât ca urmare a achiziţiei laboratoarele să fie funcţionale.

B. Conform OS2, se vor achiziţiona echipamentele şi software-ul aferente unui centru nou de date, pentru a susţine introducerea metodelor inovative digitale de predare-învăţare şi de realizare a pregătirii practice şi pentru deschiderea de noi direcţii de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale. Este vizată achiziţia echipamentelor, software-ului, furnizorii fiind cei care vor asigura şi montarea echipamentelor şi instalarea software-ului astfel încât ca urmare a achiziţiei centrul/centrele de date să fie funcţionale.

C. Conform OS3, se vor achiziţiona echipamente şi software pentru crearea unui centru nou de cercetare/laborator de cercetare prin achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente (hardware şi software aferent), pentru deschiderea de noi direcţii de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale. Este vizată achiziţia atât a echipamentelor, software-ului, cât şi serviciile de montaj/instalare a echipamentelor şi instalare a software-ului astfel încât ca urmare a achiziţiei centrul de cercetare să fie funcţional. 

E. Conform OS4, se vor achiziţiona software necesar pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de cercetare sau pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învăţare şi de realizare a pregătirii practice, incluzând licenţe Office 365, Platformă Low-Code. De asemenea se vor achiziţiona servicii specifice privind transformarea digitală a unei părţi a proceselor care se referă la relaţia cu studenţii, incluzând servicii privind proiectarea, realizarea şi adaptarea resurselor pentru învăţarea online, precum şi crearea şi utilizarea resurselor pentru evaluare. Sunt incluse aici instrumente de evidenţă online şi management al şcolarităţii şi a activităţilor didactice şi de evaluare a studenţilor, prin achiziţionarea de servicii informatice şi de comunicaţii, furnizorul/furnizorii trebuind să asigure dezvoltare, întreţinere, actualizare aplicaţii informatice, configurare şi implementare baze de date, migrare şi integrare structuri de date existente, dezvoltare website/portal. 

 

Activitatea A1 se va derula considerând obiectivele activităţilor A2 şi A3 în sensul în care formarea studenţilor şi personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare (A2), respectiv actualizarea programelor de studiu (A3) depind de existenţa infrastructurii digitale care va fi achiziţionată prin A1. Referitor la corelarea dintre A1 şi A2 – în cadrul A1 se achiziţionează infrastructură digitală, iar în cadrul A2 se achiziţionează servicii de dezvoltare a programelor de formare şi de furnizare a programelor de formare pentru îmbunătăţirea competenţelor digitale ale studenţilor (DigComp), personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare (DigCompEdu). Ţinând cont de faptul că A2 vizează competenţe digitale ce vor avea suport infrastructura achiziţionată la A1, se va viza achiziţia de pachete ce includ infrastructură digitală – servicii de formare competenţe digitale de la acelaşi furnizor, de exemplu furnizorul de platformă Low-Code conform OS4 va asigura şi dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare asociate acestei platforme, atât pentru studenţi cât şi pentru personal didactic, didactic auxiliar şi de cercetare.

 

 

Activitate: A2. ACHIZIŢII DE SERVICII DE DEZVOLTARE A PROGRAMELOR DE FORMARE ŞI DE FURNIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR DIGITALE ALE STUDENŢILOR, PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI DE CERCETARE

 

Scopul acestei activităţi este derularea tuturor achiziţiilor ce se referă la dezvoltarea programelor de formare şi de furnizare a programelor de formare pentru îmbunătăţirea competenţelor digitale ale studenţilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare, corespunzând conform ghidului prezentei cereri de finanţare tipului major de investiţii „3.2.B. Investiţii în formarea competenţelor digitale ale membrilor comunităţii academice)”. Această activitate vizează atingerea obiectivelor specifice OS5 şi OS6, şi anume: 

A. Astfel, conform OS5, este vizată achiziţia serviciilor de dezvoltare a programelor de formare şi de furnizare a programelor de formare specifice a competenţelor digitale a cadrelor didactice şi de cercetare conform cadrului european pentru competenţele digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu, inclusiv competenţe de predare/evaluare în sistem online şi mixt.

B. Conform OS5, este vizată achiziţia serviciilor de dezvoltare a programelor de formare şi de furnizare a programe de formare specifice privind utilizarea în predare/relaţionare cu studenţii a noii infrastructuri achiziţionate conform OS1-OS4 a cadrele didactice şi didactice auxiliare şi de cercetare (de exemplu utilizarea instrumentelor de evidenţă online a şcolarităţii şi a activităţilor didactice şi de evaluare a studenţilor dezvoltate în cadrul proiectului). Programele de formare dezvoltate/furnizate în acest caz vor include materiale didactice (bune practici de utilizare, exemple şi cazuri interactive etc.) utilizabile pe termen lung la nivelul universităţii inclusiv pentru pregătirea altor angajaţi privind utilizarea infrastructurii digitale. 

C. Astfel, conform OS6, este vizată achiziţia serviciilor de dezvoltare a programelor de formare şi de furnizare a programelor de formare specifice pentru un număr de 160 de studenţi, studenţi de la ciclurile universitare licenţă, master şi doctorat, prin participarea la programe de formare ce vizează dezvoltarea de competenţe digitale, în corelare cu Cadrul european al competenţelor digitale DigComp, inclusiv dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale studenţilor pentru profesii emergente în sectorul digital. 

 

Activitate: A3. ACTUALIZARE PROGRAME DE STUDIU PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DIGITALE SAU PROGRAME NOI ÎN DOMENIILE DE SPECIALIZARE STABILITE CA PRIORITARE

 

Scopul acestei activităţi este actualizarea programelor de studiu care vizează specializări care vor asigura pregătirea studenţilor care vor putea să se angajeze în domeniile stabilite de Ministerul Educaţiei ca prioritare, pentru dezvoltarea competenţelor digitale a studenţilor, inclusiv competenţe specifice profesiilor emergente şi a consolidării competenţelor antreprenoriale în sectorul digital. Astfel, conform OS7, este vizată actualizarea a 8 programe de studii care vizează specializări care vor asigura pregătirea studenţilor care vor putea să se angajeze în domeniile stabilite de Ministerul Educaţiei ca prioritare, prin includerea de noi conţinuturi şi competenţe digitale conform nevoilor studenţilor şi practicilor internaţionale la câte cel puţin 2 discipline din cadrul acestora, şi anume:

 

Program de studiu vizat pentru a fi actualizat prin includerea de noi conţinuturi şi competenţe digitale

Domeniu/domenii prioritare în care studenţii pregătiţi se vor putea angaja

Informatică (nivel licenţă)

Digitalizare (Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor), Spaţiu şi Securitate

Programare avansată şi baze de date (nivel master)

Digitalizare (Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor), Spaţiu şi Securitate

Electronică aplicată (nivel licenţă)

Fabricaţie avansată, Energie

Sisteme electronice inteligente avansate (nivel master)

Fabricaţie avansată, Energie, Digitalizare (Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor)

Marketing şi promovarea vânzărilor (nivel master)

Servicii comerciale, Economie digitală

Contabilitate şi informatică de gestiune (nivel licenţă)

Economia digitală, Servicii comerciale

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (nivel licenţă)

Educaţie

Arta sacră (nivel licenţă)

Arte

 

 

Activitatea A3 se va derula considerând obiectivele activităţilor A1 şi A3 în sensul în care formarea studenţilor şi personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare (A2), respectiv actualizarea programelor de studiu (A3) depind de existenţa infrastructurii digitale care va fi achiziţionată prin A1. Referitor la corelarea dintre A1, A2 şi A3, în cadrul A3 se vor viza cu precădere modificări ale programelor de studiu care să utilizeze infrastructura specifică digitală achiziţionată în proiect în cadrul A1, respectiv să fie valorificate competenţele dobândite de cadre didactice şi didactice auxiliare, respectiv cercetători în cadrul A2.

 

 

Activitate: A4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 

Activitatea de management a proiectului are ca scop asigurarea derulării activităţilor 1-3, respectiv atingerea obiectivelor specifice (OS1-OS7) şi îndeplinirea indicatorilor asumaţi prin intermediul prezentei cereri de finanţare. Activitatea corespunde obiectivului specific OS8.

Activitatea de management vizează buna derulare a tuturor activităţilor din cadrul proiectului şi corelarea dintre cele trei activităţi de bază: activitatea A3 se va derula considerând obiectivele activităţilor A1 şi A3 în sensul în care formarea studenţilor şi personalului didactic, didactic auxiliar şi de cercetare (A2), respectiv actualizarea programelor de studiu (A3) depind de existenţa infrastructurii digitale care va fi achiziţionată prin A1.