Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia -  „UAB: Dezvoltare de competențe și infrastructură pentru transformare digitală”
 
 „UAB: Dezvoltare de competențe și infrastructură pentru transformare digitală”
„UAB: Dezvoltare de competenţe şi infrastructură pentru transformare digitală”

OBIECTIVELE PROIECTULUI:


Cele trei mari arii vizate de proiect: Proiectul de faţă este conceput considerând trei mari arii care vor fi acoperite prin intermediul acestuia:

  • (1) finanţare pentru achiziţia echipamentelor şi software-ului, respectiv serviciilor de transformare digitală necesare pentru îmbunătăţirea logisticii digitale necesare activităţii de predare şi activităţilor de cercetare, respectiv derulării relaţiei cu studenţii;
  • (2) finanţare pentru formarea competenţelor digitale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare şi de cercetare, respectiv a studenţilor;
  • (3) Existenţa logisticii digitale şi a competenţelor digitale va permite (3) îmbunătăţirea programelor de studiu prin revizuirea unor fişe de discipline, secvenţe şi materiale didactice, respectiv mod de derulare act didactic prin utilizarea infrastructurii digitale achiziţionate. Notă: Revizuirea programelor de studiu şi modului de predare se va efectua la nivelul universităţii, fără să fie finanţate în cadrul proiectului, în strictă corelare cu infrastructura digitală achiziţionată şi competenţele digitale dezvoltate în cadrul proiectului.

 

Obiective specifice: În conformitate cu ghidul solicitantului, cu strategia de digitalizare a universităţii (anexată), respectiv cu analiza de nevoi (anexată), Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia îşi propune prin intermediul proiectului curent să realizeze până în decembrie 2025 următoarele:

OS1: Modernizarea/crearea a 16  laboratoare, 1 bibliotecă digitală şi 1 studio media cu tehnologie digitală modernă (hardware şi software aferent) prin achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învăţare şi de realizare a pregătirii practice;

OS2: Crearea unui centru nou de date prin achiziţionarea de noi instrumente (hardware şi software aferent) şi echipamente, pentru a susţine introducerea metodelor inovative digitale de predare-învăţare şi de realizare a pregătirii practice şi pentru deschiderea de noi direcţii de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale;

OS3: Crearea unui centru nou de cercetare/laborator de cercetare prin achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente (hardware şi software aferent), pentru deschiderea de noi direcţii de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale, respectiv în domeniul fabricaţiei avansate;

OS4: Transformarea digitală a unei părţi a proceselor care se referă la relaţia cu studenţii prin:

a)       Proiectarea, realizarea şi adaptarea resurselor pentru învăţarea online, precum şi crearea şi utilizarea resurselor pentru evaluare, incluzând aici instrumente de evidenţă online şi management al şcolarităţii şi a activităţilor didactice şi de evaluare a studenţilor, prin achiziţionarea de servicii informatice şi de comunicaţii: dezvoltare, întreţinere, actualizare aplicaţii informatice, configurare şi implementare baze de date, migrare şi integrare structuri de date existente, dezvoltare website/portal;

b)       Achiziţia de software necesar pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de cercetare sau pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învăţare şi de realizare a pregătirii practice, incluzând licenţe Office 365, platformă Low-Code;

OS5: Formarea competenţelor digitale pentru un număr de 30 de cadre didactice şi didactice auxiliare şi de cercetare, conform cadrului european pentru competenţele digitale ale cadrelor didactice, prin:

     1.       Programe de formare specifice a competenţelor digitale a cadrelor didactice şi de cercetare conform cadrului european pentru competenţele digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu;

        2.       Programe de formare specifice privind utilizarea în predare/relaţionare cu studenţii a noii infrastructuri achiziţionate conform OS1-OS4 a cadrelor didactice şi didactice auxiliare şi de cercetare (de exemplu: utilizarea instrumentelor de evidenţă online a şcolarităţii şi a activităţilor didactice şi de evaluare a studenţilor dezvoltate în cadrul proiectului, bune practici în utilizarea infrastructurii);

OS6: Formarea competenţelor digitale pentru un număr de 160 de studenţi, studenţi de la ciclurile universitare licenţă, master şi doctorat, prin participarea la programe de formare ce vizează dezvoltarea de competenţe digitale, în corelare cu Cadrul european al competenţelor digitale DigComp;

OS7: Actualizarea a 8 programe de studii care vizează specializări care vor asigura pregătirea studenţilor pentru domeniile stabilite de Ministerul Educaţiei ca prioritare, prin includerea de noi conţinuturi şi competenţe digitale conform nevoilor studenţilor şi practicilor internaţionale, pentru dezvoltarea competentelor digitale şi a unor competenţe specifice profesiilor emergente şi a consolidării competenţelor antreprenoriale în sectorul digital, la câte cel puţin 2 discipline din cadrul acestora.

OS8: Derularea adecvată a managementului proiectului şi a relaţiei cu finanţatorul.